Klauzula informacyjna dla Klientów, Partnerów i Kontrahentów (w tym ich pracowników wyznaczonych do kontaktu z ITS Piotr Walczak, właścicielem sklepu drukarki.online

 

 1.  Administratorem danych osobowych jest ITS Piotr Walczak (dalej: “IT Serwis”) z siedzibą w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 5A, 71-210 Szczecin.
 2.  Z IT Serwis można się skontaktować e-mailowo: itserwis@itserwis.net oraz telefonicznie: + 48 91 85 222 77.
 3.  Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umowy, w tym do celów księgowych, kontaktowych, dokonywania rozliczeń, oraz innych czynności bezpośrednio związanych z przedmiotem umowy. 
 4.  Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, tzn. przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, a więc w celu wysyłania informacji handlowej, w tym newslettera; konieczność utrzymania efektywnych kontaktów biznesowych z klientem, partnerem, kontrahentem (w tym także potencjalnym) oraz w celu podjęcia czynności niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na otrzymane zapytanie oraz archiwizacji wzajemnej korespondencji.
 5.  Dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktu, które przetwarza IT Serwis to dane kontaktowe, w tym: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Dane zostały pozyskane przez IT Serwis od klienta/kontrahenta/partnera lub bezpośrednio od osoby, której dotyczą.
 6.  Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy IT Serwis, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone lub udostępnione do zrealizowania celów przetwarzania, w tym partnerzy biznesowi IT Serwis, biuro rachunkowe, firma hostingowa.
 7. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zażądania usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu, lecz co najmniej przez okres obowiązywania umowy i do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy dotyczące obowiązków podatkowo-rachunkowych – w zależności od tego, który okres skończy się później.
 8.  Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od IT Serwis dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9.  Ma Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 10.  Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 11.  Podanie danych osobowych jest przez Pana/Panią dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy. Odmowa podania danych skutkuje niemożliwością zawarcia i realizacji umowy.

Śledź nas na Facebooku