Twój koszyk jest pusty...
Jesteś tutaj:

Regulamin sklepu internetowego czescidodrukarek.pl

1.Zamówienia:


Sklep internetowy jest własnością firmy:


ITS Piotr Walczak
ul. Żołnierska 5a
71-210 Szczecin
NIP 8762076767


tel. 91 852 22 77, 91 88 148 40

sklep@itserwis.net

- Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są za pomocą formularza z koszykiem zakupów na stronie finalizacji zamówienia, na e-mail sklep@itserwis.netlub telefonicznie na numery 91 852 22 77/91 88 148 40.
- Warunkiem przyjęcia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia lub podanie wyczerpujących danych teleadresowych przy zamówieniu telefonicznym bądź e-mailem.
- Zamówienia drogą internetową można składać 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13.30, w soboty oraz niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.
- Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówienia Klienta, który nie podał wszystkich wymaganych danych lub podane dane budzą wątpliwości co do ich poprawności.
- Jeżeli zamówiony towar znajduje się w naszym magazynie, zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w ciągu 48 godzin od jego złożenia.
- Jeżeli zamówiony towar nie znajduje się w naszym magazynie, czas realizacji zamówienia może wzrosnąć do 14 dni roboczych, wówczas Klient zostanie poinformowany o związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia lub wydłużenie czasu realizacji, jeżeli wina nie leży po naszej stronie.
- Każde zamówienie może być przez zamawiającego anulowane do czasu, kiedy posiada ono status "Zam. przetwarzane". Jeżeli paczka została już wysłana, klient zobowiązany jest ją odebrać, zgodnie o ustawą o świadczeniu usług na odległość z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204).
- W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia lub zmiany cen nasz Handlowiec niezwłocznie skontaktuje się z Państwem.

2.Koszty transportu


Kurier DPD (przedpłata)- 16 PLN

Kurier DPD Pobranie - 20 PLN

Kurier Poczta Polska 48H- 13 PLN

Kurier Poczta Polska 48H pobranie - 17 PLN

Paczkomaty - 14,99 PLN

Promocyjna wysyłka kurierem DHL - 1 PLN - przy zakupach powyżej 500 PLN

3.Zapłata i rachunki:


- Aktualnie w naszym sklepie posiadamy trzy formy płatności. Zapłacić można za pobraniem lub dokonać przedpłaty na nasze konto. Przy stałej współpracy możliwość uzyskania przelewu.
- Każdorazowo wystawiana jest faktura VAT lub paragon. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez podpisu nabywcy.

nr konta bankowego:

PeKaO S.A. 04 1240 6654 1111 0010 2854 5131

4. Zwroty:


4a.Konsument w myśl art. 221 KC:

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na e-mail: sklep@itserwis.pl lub w formie pisemnej przed upływem terminu. Towar musi być nowy , nie może być zniszczony ani nosić żadnych śladów użytkowania oraz odesłany w nienaruszonym oryginalnym opakowaniu. Koszty przesyłki zwracanego towaru ponosi klient. W przypadku właściwego z regulaminem zwrotu towaru, sklep zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy za zakupiony towar w terminie 14 dni od daty otrzymania zwracanego towaru.

4b.Przedsiębiorca, zakup na Fakturę

Każdorazową chęć zwrotu prosimy kierować mailowo na adres sklep@itserwis.net . Każde zgłoszenie będzie rozpatrywane indywidualnie.W przypadku zwrotu lub rezygnacji z odbioru towaru, bez wcześniejszego poinformowania naszego sklepu o takim fakcie, kupujący może zostać obciążony kosztami manipulacyjnymi w kwocie 25 złotych netto.

5. Reklamacje:


Rozpatrujemy jedynie reklamacje zgłaszane w formie pisemnej/mailowo.

-----------------------------------------------

W przypadku reklamacji głowic OKI:

Na zakupione głowice OKI udzielamy 5 miesięcznego okresu gwarancji

W związku z sytuacjami, gdzie użytkownicy stosują nieoryginalne tusze, jak również posiadają uszkodzone drukarki (pompki itp.) informujemy, że na zakupione głowice do drukarek atramentowych i ploterów nie dajemy gwarancji.

---------------------------------------------------------

5a. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

- wad fabrycznych,
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,
- niezgodności towaru z umową.

5b. Do odsyłanego towaru należy dołączyć pisemną reklamację, jeżeli jest to możliwe uzupełnioną o dokumentację fotograficzną. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

5c. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem.

5d. Nie stanowią podstawy reklamacji:

- niewielkie różnice w wyglądzie towarów dostarczonych w stosunku do widocznych na stronie sklepu, wynikające z innych z ustawień lub parametrów urządzenia wykorzystanego do złożenia zamówienia,
- niezrealizowanie zamówienia z winy Klienta, np.: podania błędnego adresu, nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia itp.
- Każdą reklamację przed odesłaniem produktu należy zgłosić wraz z krótkim opisem uszkodzenia/wady wysyłając wiadomość e-mail na adres sklep@itserwis.netlub telefonicznie pod nr tel. 91 852 22 77/91 88 148 40.
- Reklamowany produkt należy dostarczyć w oryginalnym opakowaniu lub innym zapewniającym odpowiednie zabezpieczenie. Ryzyko uszkodzenia produktu podczas transportu ponosi reklamujący.
- Reklamowany produkt należy dostarczyć wraz z opisem uszkodzenia, dokumentami zakupu (faktura VAT, paragon) przekazanymi podczas realizacji zamówienia. Reklamacje bez tych dokumentów nie będą rozpatrywane.
- Klient dostarcza reklamowany produkt na własny koszt. Nie przyjmujemy zgłoszeń reklamacyjnych za pobraniem.
- Po rozpatrzeniu reklamacji oraz wykonaniu ewentualnej naprawy gwarancyjnej lub wymianie produktu produkt przekazywany jest Klientowi osobiście w siedzibie ITS Piotr Walczak lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na koszt:
a. firmy ITS Piotr Walczak w przypadku uznania reklamacji,
b. Klienta w przypadku nieuznania reklamacji np. gdy powstałe uszkodzenie (wada) produktu powstało z winy Klienta na skutek nieprawidłowego używania

6. Postanowienia ogólne:


- W przypadku problemów w korzystaniu z serwisu należy dany problem zgłosić mailem sklep@itserwis.netlub telefonicznie 91 852 22 77/91 88 148 40.
- Wszystkie ceny są podane w złotych polskich.
- Firma ITS Piotr Walczak zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.
- Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane towarów są w 100% zgodne ze stanem faktycznym, nie mogą być jednak podstawą do roszczeń.

-Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między sklepem czescidodrukarek.pl a Zamawiającym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
- Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne, w żadnym wypadku ,ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

7. Obowiązek informacyjny RODO


Informacja o ochronie danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z przepisów rozporządzenia

PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. o ochronie danych osobowych

(Dz. Urz. UE.L Nr 119,str.1) w dalszej treści RODO informujemy, że :

ITS Piotr Walczak z siedzibą w Szczecinie przy ul. Żołnierska 5a

71-210 Szczecin, NIP 8762076767 jako administrator danych osobowych,

gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas nawiązywania z Państwem współpracy

oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności:

·Imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego

podmiotu, numer telefonu, stanowisko,

·W przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres

siedziby

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

·Świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności

wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji.

·Realizacji obowiązków ITS Piotr Walczak przewidzianych prawem, w tym w szczególności

wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów

archiwizacyjnych

·Ochrony praw ITS Piotr Walczak zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności

dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów

sądowych,

·Przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w

przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

·Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

ITS Piotr Walczak może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów

wskazanych w niniejszym dokumencie:

a) dostawcom systemów informatycznych i usług IT;

b) podmiotom świadczącym na rzecz Firmy umowy, takie jak: dochodzenie

należności, usługi prawne, usługi księgowe , usługi kadrowo-płacowe;

c) operatorom pocztowym i kurierom;

d) bankom w zakresie realizacji płatności;

e) organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów

prawa

ITS Piotr Walczak zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno

techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą

przechowywane przez ITS Piotr Walczak i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas

niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków

wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów

niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego

przedawnienia roszczeń Państwa i .

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych

a) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) Prawo do usunięcia danych,

d) Ograniczenia przetwarzania danych,

e) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

f) Prawo do przenoszenia danych,

g) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie

odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej

cofnięciem,

h) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

Wybierz Drukarkę

Kontakty

Jesteśmy częścią IT Serwis

IT Serwis Logo
Akceptujemy PayPal Akceptujemy PayPal Akceptujemy DotPay
Części do drukarek - Czescidodrukarek.pl - dystrybucja części do drukarek; HP, OKI, Samsung, Lexmark, Canon
iconwarning

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.